Dziekanat do spraw studenckich

Dziekanat Wydziału

- kierownik dziekanatu
ul. Żytnia 12, pokój 28, 41-205 Sosnowiec

- specjalista ds. finansowych Wydziału
ul. Żytnia 12, pokój 28, 41-205 Sosnowiec
tel. 32 2691 844
fax 32 2691 852

Aleksandra Rogalska Sprawy studenckie kierunku informatyka studia stacjonarne,
Kinga Bal - Sprawy studenckie kierunków inżynieria biomedyczna, mechatronika
ul. Żytnia 12, pokój 2, 41-205 Sosnowiec
poniedziałek: 11:00-15:00
wtorek: 11:00-14:00
środa: nieczynne
czwartek: 08:00-12:00
piątek: 08:00-14:00
tel. 32 2691 846
tel. 32 2691 850

- sprawy socjalno-bytowe
ul. Żytnia 12, pokój 2, 41-205 Sosnowiec
tel. 32 2691 846
tel. 32 2691 850

Justyna Śpiewakowska - Obsługa absolwenta
ul. Żytnia 12, pokój 2, 41-205 Sosnowiec
tel. 32 2691 846
tel. 32 2691 850

Wanda Iwachow - Sprawy studenckie kierunku inżynieria materiałowa
ul. 75-Pułku Piechoty 1a, Chorzów
tel. 32 3497 608

Natasza Augustyn-Drząszcz - Sprawy studenckie kierunku informatyka studia niestacjonarne
ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec
tel. 32 3689 709

 • administracyjna obsługa toku studiów
 • administracyjna obsługa spraw związanych z pomocą materialną dla studentów oraz ewidencjonowanie spraw związanych z udzielaniem pomocy materialnej
 • przygotowanie indeksów, legitymacji studenckich i dokumentacji dla celów wojskowych
 • przygotowanie protokołów egzaminacyjnych i zaliczeniowych oraz indywidualnych kart egzaminacyjnych
 • pobieranie, ewidencjonowanie, wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania
 • współpraca z innymi jednostkami Uniwersytetu w szczególności z Działem Nauczania, Działem Nauki, Działem Spraw Studenckich, Kwesturą
 • prowadzenie ewidencji i wydawanie zaświadczeń do kredytów studenckich
 • zgłaszanie, na wniosek studenta spełniającego warunki, do ubezpieczenia zdrowotnego
 • wystawianie zaświadczeń dla studentów
 • uczestnictwo w przygotowaniu obsady zajęć
 • ewidencjonowanie spraw związanych z tokiem studiów wg programu komputerowego "Dziekanat" oraz USOS
 • przygotowanie dokumentów do obrony prac dyplomowych i wypisywanie dyplomów
 • przekazywanie do archiwum teczek absolwentów
 • organizowanie pracy Dziekana oraz Prodziekanów
 • przekazywanie informacji pochodzących od poszczególnych jednostek organizacyjnych
 • organizowanie kolokwiów habilitacyjnych
 • przygotowywanie dokumentacji przewodów habilitacyjnych do zatwierdzenia przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych


Dział Administracyjno-Gospodarczy

- kierownik działu
ul. Żytnia 12, pokój 33
41-205 Sosnowiec
Codziennie: 7:30-15:30
tel. 32 2691 869
fax 32 2691 852

Bogdan Gocyła - administrator:
ul. Będzińska 39
tel. 32 3689 700

Joanna Odelga - administrator
ul. Żytnia 12
41-205 Sosnowiec
tel. 32 2691 890

Wioleta Stelmaszczyk
ul. Żytnia 12, pokój 32
41-205 Sosnowiec
tel. 32 2691 890

 • nadzór nad utrzymaniem bezpiecznego i higienicznego stanu pomieszczeń
 • zagospodarowaniem terenów zielonych
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów
 • podejmowanie działań w celu utrzymania sprawności eksploatacyjnej obiektów
 • zgłaszanie potrzeb w zakresie niezbędnych remontów obiektów i urządzeń
 • wyposażenie pomieszczeń dla prawidłowego oraz doposażenie obiektów w celu organizowania warunków nauki studentom oraz pracy pracownikom naukowo-dydaktycznym
 • zabezpieczenie mienia przed pożarem
 • zabezpieczenie mienia przed kradzieżą i włamaniem
 • prowadzenie magazynów podręcznych
 • prowadzenie odrębnej ewidencji inwentarzowej, oznakowanie numerami inwentarzowymi środków trwałych będących na stanie administratora obiektu
 • kontrola wszystkich wydatków związanych z kosztami funkcjonowania obiektów
 • kontrola realizacji przychodów pochodzących z wynajmu pomieszczeń i wyposażenia
 • współpraca z innymi jednostkami Uczelni