in English

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Informatyki

Zakład Algorytmiki i Inteligencji Obliczeniowej

Problemy trudne do modelowania w sposób ścisły, zagadnienia trudne do rozwiązania metodami analitycznymi, niealgorytmizowane, problemy obliczalne, ale nieefektywnie algorytmizowane wymagają użycia innych niż klasyczne metod obliczeniowych. Wśród nich można wymienić takie podejścia jak sztuczne sieci neuronowe, algorytmy ewolucyjne, algorytmy mrowiskowe, systemy inteligencji stadnej, systemy rojowe, nowoczesne techniki uczenia się statystycznego czy różnorodne podejścia wykorzystujące techniki wykrywania regularności w danych w systemach uczenia maszynowego.

 

Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych

Analiza i przetwarzanie obrazów biomedycznych stosowanych w identyfikacji stanów patologicznych. Grupa ta zawiera obrazy rentgenowskie, ultrasonograficzne, termowizyjne, jak również mikroskopowe obrazy tkanek. Ponadto analizowane i przetwarzane są obrazy dwuwymiarowe, tzw. sygnały biomedyczne. Wśród nich są pomiary EKG i EEG, kardiograficzne rekordy pracy serca, dźwięki mowy patologicznej itp.

Komputerowe systemy szpitalne umożliwiające ulepszenie akwizycji, transmisji i przetwarzanie danych generowanych przez sensory pomiarowe i aparaty medyczne.

Techniki komputerowe w biotechnologii - grupa badawcza konstruuje nowe konwertery pomiarowe i aparaty medyczne w celu prowadzenia złożonych biomedycznych i biotechnologicznych procedur.

 

Zakład Systemów Informatycznych

Badania naukowe koncentrują się na inteligentnych systemach informatycznych. Badania te obejmują zarówno opracowanie podstaw teoretycznych funkcjonowania takich systemów jak i badania poświęcone ich realizacji programowej oraz wdrożeniom w warukach rzeczywistych. Badania obejmują m.in. teoretyczne i praktyczne wykorzystania zbiorów przybliżonych, optymalizacje metod wnioskowania w systemach ekspertowych, inżynierie wiedzy, weryfikacje baz wiedzy, zagadnienia uczenia maszynowego, wykorzystanie metod heurystycznych i ewolucyjnych do rozwiązywania problemów NP-trudnych. Prowadzone są również prace związane z problamami uczenia sieci neuronowych, rozpoznawaniem dźwięku, przetwarzaniem wiedzy niepewnej, optymalizacją procesów wyszukiwawczych w srodowisku WWW.

 

Zakład Systemów Komputerowych

Badania naukowe koncentrują się na biometrycznych systemach identyfkiacji osób z wykorzystaniem m.in. podpisów czy śladów daktyloskopijnych palca oraz czerwieni wargowej. Prowadzone są również prace związane z problamami uczenia maszynowego, klasyfikacją.

 

Działalność naukowo-badawcza Instytutu Nauki o Materiałach

 • badania nowych materiałów w tym stopów wykazujących pamięć kształtu, stopów amorficznych i nanokrystalicznych, faz międzymetalicznych, materiałów kwazikrystalicznych i kompozytów;
 • badania przemian fazowych oraz realnej struktury i właściwości fizyko-chemicznych metali, ceramiki i polimerów;
 • badania struktury i właściwości materiałów z uwzględnieniem badań powierzchni (materiały metaliczne, biomateriały, stopy z pamięcią kształtu),
 • elektrochemiczne metody otrzymywania i badania materiałów;
 • rozwój i doskonalenie metod badania materiałów, a w szczególności: wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej, dyfrakcji zbieżnej wiązki, rentgenowskiej analizy strukturalnej z wykorzystaniem metody Rietvelda, metod badań struktury atomowej, elektronowej a także elektrochemicznych metod badania procesów elektrochemicznych i właściwości materiałów;
 • komputerowe modelowanie materiałów.

 

Działalność naukowo-badawcza Instytut Technologii i Mechatroniki

 • doskonalenie technologii wytwarzania nanostrukturalnych materiałów ferroelektrycznych z wykorzystaniem metody spiekania swobodnego, spiekania pod ciśnieniem (prasowania na gorąco), spiekania gradientowego oraz metody zolowo-żelowej,
 • doskonalenie technologii ceramicznych warstw ferroelektrycznych otrzymywanych metodą zolowo-żelową,
 • otrzymywanie kompozytów ceramiczno-polimerowych do zastosowań w przetwornikach elektroakustycznych i przetwornikach termicznych,
 • badanie charakterystyk materiałów dielektrycznych, piezoceramicznych, półprzewodnikowych w funkcji temperatury oraz częstotliwości pola pomiarowego,
 • badanie zmian rzeczywistej struktury elektroceramiki z wykorzystaniem metod spektroskopii mechanicznej,
 • badanie zjawisk towarzyszących procesowi tarcia, zwłaszcza zużycia wodorowego i metaloplaterowania tarciowego,
 • kształtowanie właściwości użytkowych warstwy wierzchniej tworzyw konstrukcyjnych dla celów tribologicznych,
 • opracowanie dodatków do środków smarnych intensywnie zmniejszających procesy zużycia,
 • opracowanie dodatków do cieczy chłodzących tworzących warstwę ochronną i dekoracyjną,
 • badanie, diagnozowanie i modernizacja procesów stalowniczych, stalowniczych tym problem modyfikacji mikrododatków i zanieczyszczeń - zwłaszcza wtrąceniami niemetalicznymi,
 • badanie ilościowe i jakościowe morfologii wtrąceń niemetalicznych niemetalicznych staliwach oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne stopu,
 • badania mechanizmu pękania stopów żelaza podczas krzepnięcia oraz w warunkach eksploatacji (+50oC-+180oC) i opracowanie stopów odpornych na pękanie,
 • opracowanie technologii modyfikacji wysokochromowych stopów żelaza, zapewniającej dziesięciokrotne rozdrobnione ziarna,
 • zastosowanie stereologii i metod statystycznych do analizy, opisu i sterowania strukturą oraz właściwościami stopów,
 • badania stereologiczne metali i stopów oraz materiałów ceramicznych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazów.