Doktoraty 2019

Doktoraty 2018

Doktoraty 2017

Doktoraty 2016

Rozprawa doktorska Grzegorza Klimkowskiego

Temat rozprawy: Technologia otrzymywania, właściwości elektryczne i elektromechaniczne materiałów opartych na Na0.5Bi0.5TiO3

Doktoraty 2015

Rozprawa doktorska Grażyny Stopy

Temat rozprawy: Właściwości roztworów stałych na bazie tytanianu sodowo-bizmutowego (Na0,5Bi0,5)1-xBax Ti1-yZryO3

Doktoraty 2014

Rozprawa doktorska Marek Kubica

Temat rozprawy: Symulacja i modelowanie nanostruktury warstwy Al2O3 otrzymywanej w elektrolitach trójskładnikowych.

Doktoraty 2005

Rozprawa doktorska Sławomira Chandzlika

Temat rozprawy: Metoda klasyfikacji zaburzeń chodu z zastosowaniem sieci neuronowych

Rozprawa doktorska Sebastiana Stach

Temat rozprawy: Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiałów

Rozprawa doktorska Nikodema Nieśpiałowskiego

Temat rozprawy: Struktura dyslokacyjna i właściwości mechaniczne stopu Fe-40Al-5Cr

Rozprawa doktorska Beaty Bruś

Temat rozprawy: Wpływ warunków technologicznych i składu chemicznego na właściwości dielektryczne i elektromechaniczne ceramiki typu PZT

Streszczenie pracy doktorskiej Anety Hanc

Temat rozprawy: Mössbauerowskie badania faz międzymetalicznych Fe-Al oraz Fe-Al-X (X=Cu; Ni; Cr) w postaci proszków otrzymanych metodą samorzutnego rozpadu

Rozprawa doktorska Piotra Dudy

Temat rozprawy: Kształtowanie właściwości użytkowych polietylenu na panewki endoprotez

Rozprawa doktorska Beaty Wodeckiej-Duś

Temat rozprawy: Dielektryczne i półprzewodnikowe właściwości domieszkowanej ceramiki (Ba1-xPbx)TiO3

Rozprawa doktorska Radosława Zachariasza

Temat rozprawy: Wpływ napromieniowania γ na tarcie wewnętrzne i właściwości dielektryczne ferroelektrycznej ceramiki PZT

Doktoraty 2006

Rozprawa doktorska Iwony Napłoszek

Temat rozprawy: Właściwości elektrochemiczne warstw kompozytowych na osnowie niklu zawierających fazy międzymetaliczne Al i Ti

Rozprawa doktorska Ewy Kowalskiej-Strzęciwilk

Temat rozprawy: Układy równowagi faz dwu i trójskładnikowych stopów na bazie aluminium

Rozprawa doktorska Krzysztofa Wróbla

Temat rozprawy: Metoda porównywania i klasyfikacji obrazów z wykorzystaniem transformacji Hough'a

Rozprawa doktorska Barbary Morejko

Temat rozprawy: Badania nad syntezą gwiaździstych polieterów przy użyciu glicydolanu potasu

Rozprawa doktorska Justyny Bluszcz

Temat rozprawy: Wpływ struktury domenowej i defektów sieci krystalicznej na zjawiska tarcia wewnętrznego w piezoceramice typu PZT

Rozprawa doktorska Aldony Zaryckiej

Temat rozprawy: Właściwości elektromechaniczne ceramiki piezoelektrycznej Pb(ZrxTi1-x)O3 otrzymywanej metodą zolowo-żelową

Rozprawa doktorska Joanny Maszybroskiej

Temat rozprawy: Właściwości mikromechaniczne oraz skutki pracy w węźle tarcia polietylenu kształtowanego za pomocą wstępnego odkształcenia i napromieniowania elektronami

Rozprawa doktorska Agnieszki Lisowskiej

Temat rozprawy: Falki geometryczne i ich uogólnienia w kodowaniu i przetwarzaniu obrazów cyfrowych

Doktoraty 2007

Rozprawa doktorska Joanny Korzekwa

Temat rozprawy: Wpływ stechiometrii i warunków technologicznych na przejścia fazowe między stanem ferro- i antyferroelektrycznym w ceramice PLZT x/90/10

Rozprawa doktorska Grzegorza Dercza

Temat rozprawy: Opracowanie procedury rentgenowskiej analizy strukturalnej materiałów wielofazowych zawierających fazy niestechiometryczne i nanometryczne

Rozprawa doktorska Doroty Machura

Temat rozprawy: Technologia wytwarzania i właściwości fizyczne elektroceramiki o mieszanej warstwowej strukturze perowskitopodobnej

Rozprawa doktorska Małgorzaty Płońskiej

Temat rozprawy: Wpływ warunków otrzymywania i koncentracji lantanu na fizyczne właściwości elektroceramiki x/65/35 PLZT

Rozprawa doktorska Lucjana Kozielskiego

Temat rozprawy: Otrzymywanie gradientowej ceramiki piezoelektrycznej na bazie roztworu stałego typu PZT do zastosowań w przetwornikach energii

Rozprawa doktorska Krzysztofa Kocjana

Temat rozprawy: Segmentacyjna metoda `analizy kształtu graficznych obiektów dwuwymiarowych

Doktoraty 2008

Rozprawa doktorska Bartosza Przepiórzyńskiego

Temat rozprawy: Fazy kwazikrystaliczne i aproksymaty w stopach Al-Pd-Rh i Al-Ni-Rh

Rozprawa doktorska Tomasza Kmity

Temat rozprawy: Właściwości gradientowych warstw węglowych na bazie tlenku glinu

Rozprawa doktorska Aleksandra Lamży

Temat rozprawy: Adaptacyjna metoda segmentacji obrazów

Rozprawa doktorska Krystiana Prusika

Temat rozprawy: Kształtowanie mikrostruktury i własności stopów na osnowie fazy Heuslera Co2NiGa

Doktoraty 2009

Rozprawa doktorska Jolanty Dercz

Temat rozprawy: Określenie wpływu MgO na właściwości dielektryczne cienkich warstw układu (1-y)Ba0,6Sr0,4TiO3-yMgO

Rozprawa doktorska Katarzyny Osińskiej

Temat rozprawy: Otrzymywanie i właściwości kompozytów ceramiczno-polimerowych typu 0-3 na bazie ceramiki BST

Rozprawa doktorska Jacka Kucytowskiego

Temat rozprawy: Wpływ defektów punktowych na zmianę parametrów sieciowych monokryształów krzemu i wybranych tlenków metali stosowanych w optoelektronice

Rozprawa doktorska Marka Czerwca

Temat rozprawy: Zjawiska tarcia wewnętrznego w elektroceramice x/50/50 PLZT dla 0≤x≤20

Doktoraty 2012

Rozprawa doktorska Dawida Giebel

Temat rozprawy: Kompleksowa analiza widm czasów życia pozytonów oraz jej zastosowanie do badania struktury defektowej stopów z układu Fe-Al i Fe-Al-X, gdzie X = Cr, Ni

Doktoraty 2013

Rozprawa doktorska Katarzyny Reclik

Temat rozprawy: Wpływ wydzieleń fazy γna strukturę i właściwości ferromagnetycznych stopów z pamięcią kształtu Ni-Co-Mn-In

Rozprawa doktorska Katarzyny Nowak

Temat rozprawy: Strukturalna i mechaniczna charakterystyka aluminidku żelazaFeAlCrZrB utlenionego w podwyższonej temperaturze

Rozprawa doktorska Adriana Barylskiego

Temat rozprawy: Opracowanie metody i analizy efektywności podwyższenia odporności na zużycie polimerów dla endoprotezoplastyki

Rozprawa doktorska Jolanta Dzik

Temat rozprawy: Wytwarzanie ceramiki Bi1-x NdxFeO3 oraz zbadanie jej struktury i właściwości dielektrycznych

Rozprawa doktorska Henryk Bernard

Temat rozprawy: Wpływ metody wytwarzania ceramiki Bi4Ti3O12 na jej strukturę i właściwości elektryczne

Habilitacje 2018

Zakończenie postępowania habilitacyjnego dr Beaty Wodeckiej-Duś BCK-VI-L-6636/18

Zakończenie postępowania habilitacyjnego dr Bożeny Łosiewicz BCK-VI-L-8162/17

Zakończenie postępowania habilitacyjnego dr Katarzyny Merkel /BCK-VI-L-7472/17/

Habilitacje 2016

Dokumenty z zakończonego postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dr Magdalenę Popczyk

Habilitacje 2015

Dokumenty z zakończonego postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dr inż. Małgorzatę Rabiej

Habilitacje 2014

Dokumenty z zakończonego postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa dr Anecie Hanc - Kuczkowskiej

Habilitacje 2013

Dokumenty z zakończonego postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego przez dra inż. Artura Chrobaka