W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia Uniwersytet Śląski wprowadził System Zapewniania Jakości Kształcenia. System jest zbiorem wytycznych, zasad i procedur obejmujących wszystkie aspekty procesu kształcenia.


Witryna ogólnouczelniana


Raporty z oceny własnej Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w latach 2016-2019


 

Dokumenty Zespołu ds. Jakości Kształcenia

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia (WSZJK) Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach zatwierdzony został Uchwałą nr 03/10/2013 Rady Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach w dniu 16 kwietnia 2013 roku. Niniejszy dokument stanowi opis WSZJK Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, który obejmuje każdy z kierunków kształcenia, stopni, form studiów prowadzonych w WIiNoM, z uwzględnieniem studiów podyplomowych.

Strategia Rozwoju Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach

Strony dotyczące Jakości Kształcenia

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Przejdź do WZJK


Prawo Uniwersytetu Śląskiego

Prawo Uniwersytetu Śląskiego


Kierunkowe Zespoły Zapewniania Jakości Kształcenia

KZZJK dla kierunku informatyka

KZZJK dla kierunku inżynieria biomedyczna

KZZJK dla kierunku inżynieria materiałowa

KZZJK dla kierunku mechatronika


Krajowe Ramy Kwalifikacji zawierają opis hierarchicznego systemu poziomów kwalifikacji dla polskiego szkolnictwa wyższego

Przejdź do KRK


E-learning - kształcenie na odległość

Przejdź do Moodli


Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Śląskiego pełni rolę centrum wsparcia dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, a także osób z trudnościami w uczeniu się.

Przejdź do Biura ds. Osób Niepełnosprawnych


Do działań Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ należy prowadzenie różnorodnych form dydaktycznych i usługowych dla osób w każdym wieku.

Przejdź do Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚl


Karta Nauczyciela Akademickiego umożliwia nauczycielom akademickim gromadzenie w systemie informatycznym wszystkich informacji dotyczących kariery zawodowej i naukowej.

Przejdź do Karty Nauczyciela Akademickiego


W punkcie informacyjnym można uzyskać wszelkie informacje dotyczące Uniwersytetu Śląskiego.

Przejdź do Punktu informacyjnego