Instytut Technologii i Mechatroniki specjalizuje się w zagadnieniach inżynierii materiałowej oraz inżynierii powierzchni.

Główne kierunki badawcze realizowane w Instytucie to:

 • Fizyka i technologia materiałów elektroceramicznych o właściwościach piezo-piro-ferroelektrycznych,
 • Technologia wytwarzania, morfologia, właściwości i zastosowanie warstwy wierzchniej.

Problematyka badawcza obejmuje następujące zadania:

 • doskonalenie technologii wytwarzania nanostrukturalnych materiałów ferroelektrycznych z wykorzystaniem metody spiekania swobodnego, spiekania pod ciśnieniem (prasowania na gorąco), spiekania gradientowego oraz metody zolowo-żelowej,
 • doskonalenie technologii ceramicznych warstw ferroelektrycznych otrzymywanych metodą zolowo-żelową,
 • otrzymywanie kompozytów ceramiczno-polimerowych do zastosowań w przetwornikach elektroakustycznych i przetwornikach termicznych,
 • badanie charakterystyk materiałów dielektrycznych, piezoceramicznych, półprzewodnikowych w funkcji temperatury oraz częstotliwości pola pomiarowego,
 • badanie zmian rzeczywistej struktury elektroceramiki z wykorzystaniem metod spektroskopii mechanicznej,
 • badanie zjawisk towarzyszących procesowi tarcia, zwłaszcza zużycia wodorowego i metaloplaterowania tarciowego,
 • kształtowanie właściwości użytkowych warstwy wierzchniej tworzyw konstrukcyjnych dla celów tribologicznych,
 • opracowanie dodatków do środków smarnych intensywnie zmniejszających procesy zużycia,
 • opracowanie dodatków do cieczy chłodzących tworzących warstwę ochronną i dekoracyjną,
 • badanie, diagnozowanie i modernizacja procesów stalowniczych, stalowniczych tym problem modyfikacji mikrododatków i zanieczyszczeń - zwłaszcza wtrąceniami niemetalicznymi,
 • badanie ilościowe i jakościowe morfologii wtrąceń niemetalicznych niemetalicznych staliwach oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne stopu,
 • badania mechanizmu pękania stopów żelaza podczas krzepnięcia oraz w warunkach eksploatacji (+50oC-+180oC) i opracowanie stopów odpornych na pękanie,
 • opracowanie technologii modyfikacji wysokochromowych stopów żelaza, zapewniającej dziesięciokrotne rozdrobnione ziarna,
 • zastosowanie stereologii i metod statystycznych do analizy, opisu i sterowania strukturą oraz właściwościami stopów,
 • badania stereologiczne metali i stopów oraz materiałów ceramicznych z zastosowaniem komputerowej analizy obrazów.

http://itim.us.edu.pl/

Dyrektor Instytutu Technologii i Mechatroniki:
dr hab. Dariusz Bochenek

Sekretariat:

41-205 Sosnowiec
ul. Śnieżna 2, pokój 213/II DAM
tel./fax. 32 3689 563
tel. 32 3689 865