Czas trwania:

Studia I stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów), kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Tryb studiowania:

Studia prowadzone w trybie stacjonarnym (dziennie) i niestacjonarnym (zaocznie).

Charakterystyka kierunku

Absolwent studiów kierunku informatyka inżynierska na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach posiada solidne przygotowanie teoretyczne, obejmujące niezmienny w czasie i aktualnie niezbędny kanon podstaw informatyki, obejmujący zarówno jej podstawy teoretyczne jak i techniczne. Wiedza ta, uzupełniona solidnymi podstawami matematycznymi wyróżnia absolwenta UŚ od absolwentów innych uczelni, marginalizujących często podstawowe przygotowanie informatyczne, bądź przekazujących treści nieaktualne.

Popularność informatyki, jako kierunku czy specjalności kształcenia, oraz dostępność tego kształcenia na różnorodnych uczelniach, publicznych i niepublicznych sprawia, że co roku rynek pracy powiększa się o kolejnych absolwentów tych kierunków. Jednocześnie wyzwania współczesnego rynku sprawiają, że nie wystarcza odtwórcze i utylitarne wykorzystywanie istniejących rozwiązań, sprowadzające informatyka do roli tego, który wykorzystuje, a nie kreuje. Zdolność do kreowania nowych rozwiązań w zakresie informatyki wymaga specyficznego przygotowania w trakcie studiów. Takie właśnie przygotowanie mają dać studia inżynierskie na kierunku Informatyka, prowadzone przez Instytut Informatyki Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego. Absolwent tego kierunku może liczyć na zdobycie wiedzy dostosowanej do aktualnego stanu rozwoju informatyki.

Współczesne systemy informatyczne są zwykle tworami złożonymi, a tworzenie złożonych aplikacji wymaga umiejętności analizy i projektowania systemów informatycznych. Systemy te przetwarzają gigantyczną ilość informacji, trudno sobie wyobrazić ich funkcjonowanie bez baz danych. Student poznaje metody projektowania systemów — w tym baz danych — uczy się je stosować praktycznie, dobierać właściwe metody i narzędzia do określonych zagadnień, dbać o bezpieczeństwo systemów i ochronę danych.

Platformą realizacji współczesnych aplikacji są sieci komputerowe, sieci rozległe, Internet. Umiejętności projektowania i programowania systemów informatycznych oraz baz danych powinny zostać uzupełnione o specyfikę tworzenia aplikacji sieciowych. Te umiejętności stanowią domknięcie technologicznej ścieżki kształcenia, przygotowującej absolwenta do uporządkowanego tworzenia nowoczesnych systemów informatycznych od podstaw.

Współczesne zastosowania stawiają przed informatykiem nie tylko wyzwania klasyczne i osadzone w znanych technologiach. Kreatywność w zakresie informatyki polega również na zdolności do rozwiązywania problemów nietrywialnych, wymagających zastosowania metod i technik zaliczanych do sztucznej inteligencji. Na poziomie kształcenia zakłada się wprowadzenie przedmiotów pozwalających na opanowanie podstawowych metod rozwiązywania problemów złożonych, trudno algorytmizowanych, prowadzenia analizy danych, eksploracji baz danych, odkrywania wiedzy i tworzenia systemów baz wiedzy.

Opisy modułów i sylabusy

Przejdz do strony zawierającej opisy modułów i sylabusy.